FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
10 डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ ७४/७५ 09/01/2022 - 11:10 PDF icon डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको आकस्मिक कोष ऐन २०७५ ७४/७५ 09/01/2022 - 11:05 PDF icon डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको आकस्मिक कोष ऐन २०७५.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन - २०७९ ७९/८० 07/21/2022 - 14:08 PDF icon डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन - २०७९.pdf
डुङ्गेश्रर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन - २०७९ ७९/८० 07/21/2022 - 14:07 PDF icon डुङ्गेश्रर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन - २०७९.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको अटो तथा सिक्सा व्यवस्थापन निदेशिका २०७८ ७८-७९ 05/26/2022 - 16:34 PDF icon डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको अटो तथा सिक्सा व्यवस्थापन निदेशिका २०७८.pdf
WS Strategy Duneshwor RMP डुङ्गेश्वर गाउँपालिका खानेपाी रणनिती २०७७-२०७८ ७८-७९ 05/26/2022 - 16:32 PDF icon WS Strategy Duneshwor RMP डुङ्गेश्वर गाउँपालिका खानेपाी रणनिती २०७७-२०७८.pdf
Dungeshwor IEE- डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन-2078 ७८-७९ 05/26/2022 - 16:30 PDF icon Dungeshwor IEE- डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन-2078.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 ७८-७९ 05/26/2022 - 16:24 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2078.pdf
मेलमिलाप कार्यसञ्चालन र्निदेशिका २०७८ ७८-७९ 05/26/2022 - 16:23 PDF icon मेलमिलाप कार्यसञ्चालन र्निदेशिका २०७८.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको स्थानिय राजश्व परामर्श समितिको कार्यस‍चालन कार्यविधि २०७८ ७८-७९ 05/26/2022 - 16:20 PDF icon डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको स्थानिय राजश्व परामर्श समितिको कार्यस‍चालन कार्यविधि २०७८.pdf

Pages