FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 12:50 PDF icon 10 डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँपालिका पशु किसानहरुको फर्म दर्ता कार्यविधिी २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 12:43 PDF icon 9 डुङ्गेश्वर गाउँपालिका पशु किसानहरुको फर्म दर्ता कार्यविधिी २०७५.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँपालिका पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 12:41 PDF icon 8 डुङ्गेश्वर गाउँपालिका पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०७५.pdf
डुंगेश्वर गांउसभा सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि–२०७४ ७४/७५ 03/22/2019 - 12:40 PDF icon 7 डुंगेश्वर गांउसभा सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि–२०७४.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँपालिको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमितगर्ने) ऐन, २०७४ ७४/७५ 03/22/2019 - 12:38 PDF icon 6 डुङ्गेश्वर गाउँपालिको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमितगर्ने) ऐन, २०७४.pdf
कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धि विनियमावली–२०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 12:36 PDF icon 5 कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धि विनियमावली–२०७५.pdf
एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन –२०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 12:29 PDF icon 4 एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन –२०७५.pdf
डुङ्गेश्वर गाउंपालिका कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ ७४/७५ 03/22/2019 - 12:27 PDF icon 3. डु. गा. कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 03/22/2019 - 12:07 PDF icon २ डुङ्गेश्वर गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
"घ" वर्गके निर्माण व्यवसाहिक र्इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 03/22/2019 - 12:05 PDF icon १.घ वर्गके निर्माण व्यवसाहिक र्इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf

Pages