FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जलसोत ऐन -2078 ७८-७९ 05/26/2022 - 16:15 PDF icon जलसोत ऐन -2078.pdf
असहाय एकल पुरुषलाई सुरक्षा वापत भत्ता वितरण कार्यविधी-2077 ७७/७८ 05/26/2022 - 16:01 PDF icon असहाय एकल पुरुषलाई सुरक्षा वापत भत्ता वितरण कार्यविधी-2077.pdf
आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि -2076 ७६/७७ 05/26/2022 - 15:58 PDF icon आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि -2076.pdf
स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष(सञ्चालन) कार्यविधी -2077 ७७/७८ 05/26/2022 - 15:55 PDF icon स्थानीय लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष(सञ्चालन) कार्यविधी -2077.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवा ऐन२०७७ ७७/७८ 05/26/2022 - 15:52 PDF icon डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवा ऐन२०७७.pdf
सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/26/2022 - 15:51 PDF icon सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि ७७/७८ 05/26/2022 - 15:50 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका.pdf
सहाय एकल पुरुष भत्ता वितरण कार्यविधी-2077 ७७/७८ 05/26/2022 - 15:48 PDF icon सहाय एकल पुरुष भत्ता वितरण कार्यविधी-2077.pdf
डुङेश्वर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन - २०७८ ७८-७९ 09/13/2021 - 18:07 PDF icon डुङेश्वर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, 2078.pdf
डुङ्गेश्रवर गाउँपालिका] आर्थिक ऐन - २०७८ ७८-७९ 09/13/2021 - 18:06 PDF icon डुङ्गेश्रवर गाउँपालिका आर्थिक ऐनको २०७८.pdf

Pages