FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खानेपानी, सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:21 PDF icon 33 खानेपानी, सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
डुङ्गेश्वर गाउंपालिका कृषि तथा पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:20 PDF icon 32 डुङ्गेश्वर गाउंपालिका कृषि तथा पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७५.pdf
आकश्मिक कोष संचालन कार्याविधी २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:18 PDF icon 31 आकश्मिक कोष संचालन कार्याविधी २०७५.pdf
“घ” वर्ग को निर्माण ब्यवसाहिक ईजाजतपत्र सम्बन्धि ऐन–२०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:16 PDF icon 30 “घ” वर्ग को निर्माण ब्यवशायी ईजाजतपत्र सम्बन्धि ऐन–२०७५.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि–२०७४ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:15 PDF icon 29 डुंगेश्वर गांउपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि–२०७४.pdf
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी दरवन्दी मिलान तथा विद्यालय घटाउने थप्ने कार्यविधी २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:12 PDF icon 28 सा. वि. शिक्षक तथा कर्मचारी दरवन्दी मिलान तथा विद्यालय घटाउने थप्ने कार्यविधी २०७५.pdf
डुङ्गेश्वर गाउँ कार्यपालिका का विनियोजन ऐन २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:09 PDF icon 27 डुंगेश्वर गाउँ कार्यपालिका का विनियोजन ऐन २०७५.pdf
डुङ्गेश्वर राजपत्रप्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधिी २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:07 PDF icon 26 डुङ्गेश्वर राजपत्रप्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधिी २०७५.pdf
डुङ्गेश्वर गांउपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 14:06 PDF icon 25न्यायिक समिति कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका व्यवस्था ऐन २०७५.pdf
विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ७४/७५ 03/22/2019 - 13:59 PDF icon 23 विद्यालय अनुदान व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५.pdf

Pages