FAQs Complain Problems

यस गाउँपालिकाका सबै ऐनहरुकाे सुचि

ऐनहरु – १५ वटा
    १. डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५
    २. डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५
    ३. डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कार्वाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने  
         सम्बन्धि ऐन ।  
    ४. डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन ।
    ५. डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवशायी ईजाजत सम्बन्धि ऐन ।
    ६. डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको पशु वधशाखा र मासु जाँच ऐन ।
    ७. डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको सहकारी ऐन ।
    ८. डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको आकस्मिक कोष ऐन ।
    ९. डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको एफ.एम. रेडियो ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन ।
    १०. डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको कृषि व्यवशाय प्रर्वद्धदन ऐन ।
    ११. डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको विपत जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ।
    १२. डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको स्थानिय तहको प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ।
    १३. डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको कर र गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने ऐन ।
    १४. डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६
    १५.डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६

 

आर्थिक वर्ष: